Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Sygn. akt KM 833/23 Sokołów Podlaski 18/07/2024


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. J. Bosco 4, na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

23 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Działki położone w msc. Skwierczyn Wieś gm. Repki
Wartość szacunkowa

Cena wywoławcza 2/3 oszacowania
Rękojmia

KW SI1P/00033747/6

nieruchomość gruntowa (rolna)
nr 98 o pow. 0,17 ha

nieruchomość gruntowa (leśna)
nr 233 o pow. 0,09 ha

nieruchomość gruntowa (leśna)
nr 234 o pow. 0,02 ha

nieruchomość gruntowa (leśna)
nr 330 o pow. 0,02 ha

nieruchomość gruntowa (leśna)
nr 331 o pow. 0,04 ha

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Mazurczak Marek i Mazurczak Elżbieta.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 833_23_II.pdf)Sprawa KM 833_23_II.pdf

Sygn. akt GKM 21/21 Sokołów Podlaski 10/07/2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6 na podstawie art.983 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

13 sierpnia 2024 o godz.: 13:00

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową budynku wielorodzinnego -
działki nr 168/6, 168/9, 168/10 o łącznej pow. 2,5688ha
położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Ząbkowskiej , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl. nr KW SI1P/00014749/1

Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 1.848.345,00 zł + 425.119,35 zł VAT
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania 1.232.230,00 zł + 283.412,90 zł VAT
Wysokość rękojmi wynosi 184.834,50 zł + 42511,94 zł VAT

Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej -
działki nr 166/4, 166/6, 166/8, 168/7 o łącznej pow. 0,6951ha
położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Ząbkowskiej , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl. nr KW SI1P/00041700/4

Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 321.450,00 zł + 73.933,50 zł VAT
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania 214.300,00 zł + 49.289 zł VAT
Wysokość rękojmi wynosi 32.145,00 zł + 7.393,35 zł VAT

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Góral Witold w udziale 1/2 .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 21_21_II_II.pdf)Sprawa GKM 21_21_II_II.pdf

Sygn. akt KM 1251/22 Sokołów Podlaski 10/07/2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

20 sierpnia 2024 r. o godz. 15.00

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowym drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz stodołą, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 468 o powierzchni 0,14 ha, położona w miejscowości Morszków, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie, objęta księgą wieczystą nr SI1P/00014894/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ................... 33.264,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania ............ 22.176,00 zł
Wysokość rękojmi wynosi ...................................................... 3.326,40 zł

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Jurczak Dariusz.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1251_22_2.pdf)Sprawa KM 1251_22_2.pdf

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 2024-07-01
Sygn.akt KM 445/23
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika w udziale 1/2

działki nr: 375

położona w miejscowości Łuzki,  , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00038802/5.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Łuzki,  
odbędą się w dniu :

7 sierpnia 2024 r. godz. 10.00

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

12 września 2024 r. godz. 10.00

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 445_23.pdf)Sprawa KM 445_23.pdf

Sygn. akt KMP 65/99 Sokołów Podlaski 28/06/2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

08 sierpnia 2024 o godz.: 12:00

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

położonej w Urbanki gm. Bielany, działka nr 47 o pow. 0,90 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim nr KW SI1P/00005889/8

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 83.880,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 62.910,00 zł
Wysokość rękojmi wynosi 8.388,00 zł

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Piątkowski Zdzisław w 1/2 i Piątkowska Jolanta w 1/2.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KMP 65_99_II_2.pdf)Sprawa KMP 65_99_II_2.pdf

Sygn. akt KM 1410/23 Sokołów Podlaski 29/06/2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

8 sierpnia 2024 o godz.: 11:30

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3,sala nr 1 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Udziały w działkach położone w msc. Wieska-Wieś gm. Jabłonna Lacka
nr KW SI1P/00037283/3
Wartość szacunkowa

Cena wywoławcza 2/3 oszacowania
Rękojmia

Udział 1/3 w działce leśnej nr833 o pow. 0,32 ha
9.246,00
6.164,00
924,60
Udział 1/3 w działce leśnej nr 841 o pow. 0,13 ha
1.569,00
1.046,00
156,90
Udział 1/3 w działce leśnej nr 844 o pow. 0,08 ha
480,00
320,00
48,00
Udział 1/3 w działce leśnej nr 846 o pow. 0,08 ha
480,00
320,00
48,00
Udział 1/3 w działce leśnej nr 834 o pow. 0,08 ha
2.311,00
1.540,67
231,10
Udział 1/3 w działce leśnej nr 862 o pow. 0,15 ha
5.161,00
3.440,67
516,10

Nieruchomość stanowi własność w udziale 1/3 dłużnika: Bojar Robert.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własnośc.
Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1410_23_II.pdf)Sprawa KM 1410_23_II.pdf

Sygn. akt KM 1027/23
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

19 sierpnia 2024 r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o nr ewidencyjnym 120, o pow 3,18 ha położona w msc. Toczyski Średnie, gm. Jabłonna Lacka posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim nr KW SI1P/00031810/5,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ................... 126.800,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania .................. 95.100,00 zł
Wysokość rękojmi wynosi ...................................................... 12.680,00 zł

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Toczyska Klaudia.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1027_23.pdf)Sprawa KM 1027_23.pdf
Sygn. akt  KMG 17/22                                                              Sokołów Podlaski 25/01/2023
 
             
O B W I E S Z C Z E N I E
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
18 kwietnia 2023 o godz.: 13:00
 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako:
 
nieruchomość gruntowa niezabudowana działka  nr 87/13 o pow. 0,7242 ha 
położona w Sterdyń Poduchowna gm. Sterdyń ,
 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim   nr KW SI1P/00043802/3.
 
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                  135.060,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 101.295,00 zł
Wysokość rękojmi wynosi 13.506,00 zł
 
 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Bilski Łukasz Bolesław.
 
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik

 

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 17_22.pdf)Sprawa GKM 17_22.pdf

 Sygn. akt  KMG 110/19      

        O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


11 października 2021r. o godz. 11:40


w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji handlowo usługowej o powierzchni całkowitej 840,00m2, działki ew. 16/21, 16/107 o pow. 0,0656ha              położona w Sokołowie Podlaskim ul. Tartaczna 4 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.   nr KW SI1P/00030715/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                  681.560,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania             511.170,00 zł

Wysokość rękojmi wynosi                                                             68.156,00 zł


Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Lenart Grażyna.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.     W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 110_19_i_LICYT.pdf)Sprawa GKM 110_19_i_LICYT.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me